• Vertrouwenspersoon

Extern vertrouwenspersoon

Ongewenste omgangsvormen

Als ondernemer wilt u uw medewerkers een plezierige werkomgeving verschaffen. Verder bent u op grond van de Arbowet ook verplicht ervoor te zorgen dat hun werkomgeving gezond en veilig is.

Ondanks al uw inspanningen kan het toch voorkomen dat uw medewerkers met ongewenst gedrag van collega’s, leidinggevenden of derden te maken krijgen. Een dergelijke situatie kan leiden tot verzuim van medewerkers, een klacht of zelfs juridische claims tegen u als werkgever (niet voldoen aan uw wettelijke zorgplicht). Dit wilt u natuurlijk het liefst voorkomen. U werkt dus bij voorkeur vanuit een gedegen beleid op het gebied van (on) gewenste omgangsvormen.

Onderdeel van een beleid ongewenste omgangsvormen is aanstelling van een intern of extern vertrouwenspersoon waarbij medewerkers terecht kunnen. Vanwege hun onafhankelijke positie kiezen veel organisaties voor een extern vertrouwenspersoon of voor de combinatie intern- en extern vertrouwenspersoon.

Wat doet de vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen?

De belangrijkste functie van de VPO is het opvangen, begeleiden, ondersteunen en adviseren van medewerkers die een klacht hebben over ongewenste omgangsvormen in de organisatie. Bijvoorbeeld die met pesten of (seksuele) intimidatie te maken hebben gehad.

Medewerkers die slachtoffer van ongewenst gedrag zijn geworden kunnen met hun verhaal bij de vertrouwenspersoon terecht. De vertrouwenspersoon behandelt de melding strikt vertrouwelijk.  Samen met de medewerker/melder bekijkt de vertrouwenspersoon welke oplossing de melder het beste past. Dit kan heel divers zijn, van niets doen of met de collega (overtreder) in gesprek gaan, tot het volgen van een interne klachtenprocedure. Steeds geldt dat de medewerker zelf bepaalt welke optie hem het beste past en de vertrouwenspersoon hem daarin ondersteunt. De begeleiding kan uit meerdere gesprekken bestaan.

Zoekt uw organisatie een deskundige en betrouwbare externe vertrouwenspersoon?  Dan kunt u  bij mij terecht!

Integriteit

Vanzelfsprekend wilt u ook dat medewerkers en leidinggevenden in uw organisatie integer handelen. Niet integer gedrag kan schade voor uw onderneming en/of andere medewerkers veroorzaken.

Op basis van de Wet Huis voor de Klokkenluiders moeten ondernemingen met 50 of meer medewerkers en overheden beschikken over een integriteitsbeleid met een interne meldregeling voor misstanden. Onderdeel van die meldregeling moet zijn dat de medewerker een melding vertrouwelijk kan doen. Om in die behoefte te voorzien wordt doorgaans een vertrouwenspersoon integriteit aangesteld. Dit kan ook een externe vertrouwenspersoon zijn.

Bij het melden van misstanden gaat het , anders dan bij ongewenste omgangsvormen, niet om gedrag dat de melder is aangedaan maar gedrag dat de organisatie of andere medewerkers schaadt.

Wat doet de vertrouwenspersoon integriteit (VPI)

In het geval een medewerker of ambtenaar een misstand binnen de organisatie wil melden kan hij bij de vertrouwenspersoon integriteit terecht. Voorbeelden van misstanden zijn bijvoorbeeld overtreding van wettelijke regels en fraude. De vertrouwenspersoon bespreekt de melding met de melder en brengt het incident in kaart.  Bekeken wordt of er sprake is van een redelijke vermoeden van een misstand. De interne melding, bij de voor uw organisatie aangewezen functionaris, kan ook vertrouwelijk worden gedaan als de medewerker dat wil. Een uitzondering hierop is de situatie dat er sprake is van een ernstig (ambts) misdrijf. In dat geval heeft de VPI de verplichting te melden. De VPI dient hier in het eerste gesprek duidelijk over te zijn richting de medewerker.

Indien er sprake is van een redelijk vermoeden van een misstand dan zal de melding  intern worden onderzocht. Blijkt er inderdaad sprake van een misstand dan zal de leiding actie moeten ondernemen. Gebeurt dit niet dan kan de melder de misstand extern melden bij het Huis voor de Klokkenluiders.

De vertrouwenspersoon integriteit ondersteunt en begeleidt de medewerker in de meldingsprocedure. Hij helpt de medewerker passende keuzes maken (zoals al dan niet melden, zoeken van deskundige hulp, intern of extern melden). De VPI onderzoekt en oordeelt zelf niet. De melder van een misstand is wettelijk tegen benadeling beschermt.

Waarin kan ik u ondersteunen?

U kunt mij als extern vertrouwenspersoon zowel (VPO als VPI)  contracteren. Ik werk op basis van een uurtarief. Informatie hierover kunt u bij mij vrijblijvend opvragen.

Ik ben als vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen gecertificeerd door de Landelijke Vereniging Vertrouwenspersonen onder nummer < nummer nog in te vullen als dit ontvangen is>

LVV vertrouwenspersoon logo

Mijn werkzaamheden kunnen afhankelijk van uw behoefte onder andere bestaan uit:

  • advisering over bestaand beleid ongewenste omgangsvormen/integriteit en eventueel hulp bij het opstellen van klachtenregelingen
  • het geven van informatieve workshops ongewenste omgangsvormen/integriteit aan medewerkers en leidinggevenden
  • opvang, ondersteuning, begeleiding en doorverwijzing (advisering) medewerkers
  • opstellen van een jaarverslag vertrouwenspersoon (VPO/VPI)

Scripts zijn geblokkeerd, bij het invullen van contactgegevens is het privacy statement van toepassing Lees meer