• Medezeggenschap

Medezeggenschap

Visie op medezeggenschap

Medezeggenschap is gebaseerd op het principe dat de stem van medewerkers in het bedrijf dient te tellen. Dit principe draag ik een warm hart toe. In Nederland is gekozen voor een wettelijke verankering van dit recht op medezeggenschap. De wet heeft de medewerkers wettelijke “tools” gegeven om hun stem in het beleid en de besluitvorming in de onderneming te laten gelden.

Minstens zo belangrijk, zo niet belangrijker, als deze wettelijke “tools” is een goede samenwerking tussen OR en directeur. Een goede samenwerking betekent meestal een soepel verloop van besluitvorming binnen de organisatie. Dit betekent overigens niet dat ondernemingsraad en directeur het altijd met elkaar eens moeten zijn. Integendeel! Een pittige discussie op zijn tijd houdt zowel ondernemingsraad als directeur scherp en kan bijdragen aan creatieve oplossingen voor noodzakelijke veranderingen binnen organisaties.

Kennis van de voor medezeggenschap relevante regels/thema’s , creatieve ideeën en een goede communicatie zijn van belang voor een effectieve medezeggenschap. Daarnaast moet medezeggenschap met zijn tijd mee gaan. Ook nadenken over eventuele andere hedendaagse vormen van participatie (“nieuwe vormen van medezeggenschap”) horen daarbij. Bij uw ontwikkeling op al deze punten kan ik u op diverse manieren ondersteunen.

De aanpak: uw vraag centraal

In overleg met u bekijk ik welke begeleiding het beste bij uw situatie past. Dit kan advisering, coaching of training of een combinatie van deze interventies zijn. In een vrijblijvend intake gesprek informeer u graag over de mogelijkheden.

Gebleken is dat het enkel volgen van training is  onvoldoende voor een optimale ontwikkeling van de ondernemingsraad. Echte groei en ontwikkeling is een proces waarbij zowel OR leden als  trainer/adviseur voortdurend met elkaar afstemmen over de vraag welke interventie past.

MZ opleider logo

Een goede samenwerking betekent meestal een soepel verloop van besluitvorming binnen de organisatie.

Advies en coaching voor OR en bestuurder

De thema’s waarover de OR en de bestuurder overleggen zijn zeer divers. Bij complexe thema’s zoals bijvoorbeeld fusie en overname is inschakeling van een deskundig adviseur (jurist) vaak nodig. Als specialist arbeidsrecht/medezeggenschapsrecht kan ik u op diverse thema’s adviseren tegen een aantrekkelijk tarief.

Thema’s waarop ik u onder andere kan adviseren/begeleiden:

 • juiste toepassing van de WOR en aanverwante wetten
 • oprichten van de OR of begeleiding naar een andere vorm van participatie
 • overname en fusie
 • reorganisatie
 • arbeidsvoorwaarden (harmonisatie)
 • arbeidsomstandigheden

Daarnaast beschik ik over een uitgebreid netwerk van deskundige adviseurs met andere expertises. Met een aantal van hun werk ik samen. Het betreft onder andere  financieel adviseurs, advocaten en mediators en  organisatiedeskundigen. Als er voor beantwoording van uw vragen meerdere experts nodig zijn kan ik die dus inzetten.

Ook indien u wel de nodige kennis heeft bestaat er soms behoefte aan coaching of begeleiding in een traject. Dit kan aan de orde zijn in een complextraject waarbij u een steuntje in de rug nodig heeft om het overleg goed vorm te geven. Het kan ook zijn in gevallen waar de emoties hoog oplopen (reorganisatie en ontslagen) of er een conflict dreigt te ontstaan.

Cursus OR en arbeidsrecht voor ambtenaren

Per 1 januari 2020 zal voor een grote groep ambtenaren het arbeidsrecht gaan gelden. In verband met uw rol als OR bij de overheid is het goed u te verdiepen in het arbeidsrecht.

Training

Iedere OR heeft behoefte om zich in zijn eigen tempo te ontwikkelen. Door te luisteren naar uw behoefte ontwikkel ik graag een training op maat voor u. Uiteraard blijft het altijd mogelijk om op specifieke thema’s een meer standaard-of basistraining te volgen. Hieronder treft u een greep aan van de thema’s waarop u training bij mij kunt volgen:

Arbeidsvoorwaarden

Voor OR-en die zich verder willen verdiepen in de voor hun belangrijke aspecten van het arbeidsrecht en daarmee verband houdende actualiteiten (WWZ en WAB)

Harmonisatie

De OR heeft in het harmonisatieproces doorgaans een rol te vervullen. In deze eendaagse training:

 • komen de basisprincipes van het arbeidsrecht die een rol spelen bij harmonisatie aan de orde
 • leert u hoe het harmonisatieproces verloopt (stappen)
 • leert u op welke manier u een eigen visie kunt ontwikkelen en heldere streefpunten voor de onderhandelingen kunt benoemen
 • worden do’s and dont’s voor het onderhandelingsproces besproken
 • kan uw eigen specifieke situatie worden besproken en hoe daarmee om te gaan

De OR speelt via het adviesrecht een belangrijke rol bij overname/verkoop/fusie. Vaak betreft het complexe trajecten.  In deze eendaagse training:

 • leert u wat fusie/overname is en welke juridische regels daarvoor gelden
 • verdiept u zich in de fases waarin een fusie/overname traject doorgaans verloopt
 • leert u hoe u een dergelijk traject effectief kunt beïnvloeden
 • komt uitvoerig aan de orde hoe u de belangen van de achterban in een dergelijk traject zo goed mogelijk kunt behartigen
 • kan aandacht aan uw rol bij het sociaal plan worden besteed.

Om OR tijd te besparen is het zinvol aandacht te besteden aan een soepel verloop van de vergaderingen. In deze eendaagse training:

 • leert u hoe u meer structuur in het vergaderproces kunt brengen
 • hoe u op een snelle en effectieve manier tot besluitvorming komt
 • wordt aandacht besteed aan een aantal essentiële gespreks- en beïnvloedingstechnieken
 • leert u hoe u hoe u meer invloed op het overleg met de bestuurder kunt krijgen

De OR heeft diverse taken op het gebied van Arbo. Geen overbodige luxe om voor de nodige basiskennis op dit gebied te zorgen. In deze eendaagse training:

 • maakt u kennis met de belangrijkste regels op het gebied van arbeidsomstandigheden
 • leert u de spelers binnen en buiten het bedrijf die met Arbo bezig zijn en hun rol kennen
 • weet u welke rollen en taken u als OR op dit gebied heeft.
 • kan aandacht besteed worden aan een voor u relevant thema zoals duurzame inzetbaarheid of ziekteverzuim.

Via het adviesrecht speelt de OR een grote rol in het reorganisatieproces. Dit geldt zowel voor grote reorganisaties ten gevolge van bijvoorbeeld financiële tegenslag of fusie, maar ook bij kleinere interne reorganisaties. In een eendaagse training:

 • maakt u kennis met de belangrijkste juridische regels rond reorganisatie
 • leert u wat uw rol als OR is bij reorganisatie
 • leert u hoe u besluitvorming rond reorganisatie het best kunt beïnvloeden
 • leert u wat in een sociaal plan moet staan en wat u rol daarbij kan zijn
 • kunt u een eigen thema, bijvoorbeeld onderhandelen over het sociaal plan, aan de orde laten komen

Om als OR resultaten te kunnen behalen is het van belang dat u als team goed kunt functioneren. In deze eendaagse training:

 • maakt u kennis met een model voor effectief team functioneren
 • evalueert u uw eigen team functioneren en maakt u afspraken voor de toekomst
 • komt aan de orde hoe uw persoonlijke kwaliteiten en valkuilen de interactie in het team beïnvloeden.
 • kan aandacht besteed worden aan specifieke situaties die binnen uw team spelen.

Veel organisaties denken na over modernisering van medezeggenschap. Deze modernisering kan op veel aspecten betrekking hebben. Van een “nieuwe vorm” in plaats van de OR, tot een manier om naast de OR de medezeggenschap anders in te richten.

In een eendaagse training/workshop op maat kan o.a. aandacht besteed worden aan:

 • de mogelijkheden. “good practices” zullen worden besproken
 • de ideeën die binnen uw organisatie leven
 • de voor uw organisatie passende oplossingen
 • hoe u dit traject “handen en voeten” zou willen gaan geven

Ook directies, management en HR medewerkers hebben behoefte aan opleiding op het gebied van medezeggenschap. Een workshop of training kan uw kennis op het gebied van medezeggenschap vergroten of de samenwerking met de OR soepeler laten verlopen. Ik informeer u graag naar de mogelijkheden van een workshop of training op maat. Uiteraard is het ook mogelijk dat u zich gezamenlijk met uw OR in een thema wilt verdiepen.

Scripts zijn geblokkeerd, bij het invullen van contactgegevens is het privacy statement van toepassing Lees meer