Algemene voorwaarden

Artikel 1: algemeen
1.1. Marjolijn Evers Training & Consultancy (ME Training & Consultancy), is werkzaam op het gebied van training, coaching en advisering van diegenen die zich met medezeggenschap bezighouden, dus: ondernemingsraden, medezeggenschapsraden; HR medewerkers en directies. Daarnaast is Marjolijn Evers in te schakelen als extern vertrouwenspersoon.

1.2. Opdrachtnemer is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, nummer: 201.43.563; BTW; nummer: 1575.88.919.B01.

Artikel 2: definities

 Opdrachtnemer: Marjolijn Evers Training &Consultancy of degene die namens haar de overeenkomst van opdracht uitvoert.

Opdrachtgever: de ondernemingsraad; de onderneming of de natuurlijke persoon waar de overeenkomst tot opdracht mee wordt afgesloten.

Offerte: Een aanbod van opdrachtnemer aan opdrachtgever tot het aangaan van een overeenkomst van opdracht

Overeenkomst: De overeenkomst van opdracht tot levering van een bepaalde dienst gesloten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever. Dit kan training; coaching (begeleiding) of advisering door opdrachtnemer zijn. Of het werkzaam zijn als extern vertrouwenspersoon voor de organisatie.

Artikel 3: toepasselijkheid

3.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening van opdrachtnemer, tenzij schriftelijk anders tussen opdrachtnemer en opdrachtgever overeengekomen.

3.2. De opdrachtnemer is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigingen. Opdrachtnemer zal opdrachtgever tijdig vooraf informeren over wijzigingen van de voorwaarden en de datum van ingang van die wijzigingen en zal de gewijzigde voorwaarden bekendmaken op haar website.

Artikel 4: offerte en totstandkoming van de overeenkomst

4.1. Een offerte van opdrachtnemer is vrijblijvend en is een aanbod tot het aangaan van een overeenkomst van opdracht (in de zin van artikel 7: 400 BW). De overeenkomst komt tot stand nadat de offerte door de opdrachtgever voor akkoord is ondertekend.

4.2. De onder 4.1. tot stand gekomen overeenkomst is in fiscale zin te duiden als de “overeenkomst van opdracht/geen werkgeversgezag” conform de modelovereenkomst met nummer 9015550000- 06-02,  zoals gepubliceerd op de website van de belastingdienst http://www.belastingsdienst.nl.

Artikel 5: vertrouwelijkheid/geheimhouding

5.1. Voor zover opdrachtnemer vertrouwelijke informatie van opdrachtgever in het kader van een overeenkomst tot opdracht heeft ontvangen, zal opdrachtnemer die informatie enkel gebruiken in het kader van haar dienstverlening aan opdrachtgever en ten aanzien van derden geheimhouding ter zake die informatie betrachten. Dit is alleen ander als een wettelijke- of beroepsplicht openbaarmaking van die informatie noodzakelijk maakt.

Artikel 6: uitvoering van de overeenkomst

6.1. Opdrachtgever verstekt opdrachtnemer de noodzakelijke informatie ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.

6.2. Opnemer geeft bij het aangaan van de overeenkomst/in de offerte duidelijkheid over de aard en omvang van de werkzaamheden aan alsmede de daarmee gemoeide kosten

6.3. De uitvoering van de overeenkomst heeft het karakter van een inspanningsverplichting. Opdrachtnemer spant zich naar beste weten en op deskundige wijze in om de gewenste resultaten te bereiken, garanties over te bereiken resultaten kunnen gezien het karakter van de overeenkomst niet gegarandeerd worden.

 Artikel 7: intellectuele eigendom

7.1. Materialen en teksten die opdrachtnemer in het kader van trainingen  verstrekt zijn auteursrechtelijk beschermd en uitsluitend bestemd voor eigen gebruik de deelnemers van een training. Verdere openbaarmaking of gebruik van die materialen is uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van opdrachtnemer.

Artikel 8: tarieven en kosten/betalingsvoorwaarden

8.1. In de offerte is duidelijk omschreven welke kosten met de te leveren dienst gemoeid zijn. Voor advies- en begeleidingswerkzaamheden staat in de offerte een uurtarief vermeld en voor trainingen het tarief per dagdeel. Deze bedragen zijn exclusief reiskosten. Reiskosten bedragen € 0,19 per kilometer. De werkzaamheden worden achteraf gefactureerd, tenzij anders is overeengekomen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.

8.2. Advies- en begeleidingskosten zijn exclusief BTW.

8.3. Voor trainingswerkzaamheden is geen BTW verschuldigd omdat opdrachtnemer is ingeschreven als opleider bij het CRKBO.

8.4. Locatie kosten t.b.v. trainingen/begeleiding alsmede kosten voor de huur van apparatuur (beamer, whiteboard, flipover) zijn altijd voor rekening van de opdrachtgever. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de te gebruiken/te huren ruimte.

8.4. Als er niets anders tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is overeengekomen dienen facturen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum aan opdrachtnemer betaald te zijn.

8.5. Bij te late betaling van de factuur is opdrachtgever zonder nadere berichtgeving in verzuim en mag opdrachtnemer de wettelijke rente in rekening brengen. Kosten van invordering zijn altijd voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 9: beëindiging van de werkzaamheden

9.1. Bij betalingsachterstand en in andere gevallen dat de  opdrachtgever zijn verplichtingen op grond van de overeenkomst niet nakomt mag opdrachtnemer de overeenkomt direct beëindigingen.

Artikel 10: annuleringsregeling trainingen/workshops

10.1. Annulering of voortijdige beëindiging van een verleende opdracht wordt door de opdrachtgever altijd schriftelijk onder opgave van redenen aan de opdrachtnemer meegedeeld.

10.2. Bij annulering of voortijdige beëindiging door opdrachtgever van een opdracht tot advisering/begeleiding worden alle door opdrachtnemer bestede uren en kosten in rekening gebracht die tot op dat moment aan de opdracht zijn besteed.

10.3. Bij annulering door opdrachtgever voorafgaand aan een training en na totstandkoming van de overeenkomst tot opdracht (na ondertekening van de offerte) geldt dat 100% van de overeengekomen prijs in rekening wordt gebracht bij annulering korter dan drie weken voor de training. Bij annulering door opdrachtgever van een training na de totstandkoming van de overeenkomst tot opdracht tussen de zes en drie weken wordt 50% van de overeengekomen prijs voor de training in rekening gebracht.

10.4. Van het bepaalde in 10.2 en 10.3 kàn onder omstandigheden en in goed overleg worden afgeweken, bijvoorbeeld indien de opdrachtgever besluit de training op een later tijdtip dan de oorspronkelijk geplande datum alsnog te laten doorgaan. Opdrachtnemer stelt daarbij als voorwaarde dat de training wordt uitgevoerd binnen vier weken na de  oorspronkelijk overeengekomen datum voor die training.

 Artikel 11: klachten

11.1. Indien door de opdrachtgever tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht worden geconstateerd dienen die binnen 14 dagen na ontdekking van die tekortkomingen schriftelijk (of per mail) en met toelichting aan de opdrachtnemer te worden gemeld.

11.2. Binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht door opdrachtnemer neemt deze contact met opdrachtnemer op  met het doel samen tot een voor opdrachtnemer passende oplossing te komen.

Artikel 12: aansprakelijkheid opdrachtnemer

12.1. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de foutieve interpretatie van inhoud of uitvoering van verleend advies, begeleiding of training.

12.2. Mocht vaststaan dat opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst te kort is geschoten en voor de daardoor ontstane schade aansprakelijk zijn, dan is die aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in dat specifieke geval op basis van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van opdrachtnemer wordt uitgekeerd, een en ander vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden niet voor rekening van de verzekeringsmaatschappij komt.  Aansprakelijkheidsbeperking betreft niet de situatie van opzet of grove onzorgvuldigheid.

12.3. Alleen directe schade komt voor vergoeding in aanmerking. Hieronder wordt verstaan directe schade aan personen of zaken door de uitvoering van de overeenkomst. Indirecte schade, bijvoorbeeld missen van omzet, beschadiging aan/of verlies van eigendommen van deelnemers tijdens de uitvoering van de training of begeleiding wordt niet vergoed.

12.4. Bij een annulering van een opdracht door opdrachtnemer wegens overmacht (bijvoorbeeld ziekte, overlijden of andere familieomstandigheden) is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor de kosten van de eventueel geboekte  trainings-/begeleidingsaccommodatie noch voor andere door de opdrachtgever gemaakte kosten. In het geval van overmacht treedt opdrachtnemer in overleg met opdrachtgever over een praktische oplossing. Deze kan bijvoorbeeld bestaan uit het desgewenst inschakelen van een vervangend trainer/adviseur of het uitvoeren van de afgesproken dienstverlening op een in overleg te bepalen andere datum.

Artikel 13: geschillen en toepasselijk recht

13.1. Op alle tussen opdrachtnemer en opdrachtgever gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen met betrekking tot alle tussen opdrachtnemer en opdrachtgever gesloten overeenkomsten zullen aan de bevoegde rechtelijke instantie worden voorgelegd.